Zajišťujeme montáže, údržbu a opravy elektrického zařízení výtahů, stabilních jeřábů, lanových posunů a dalšího zdvihacího zařízení. Zajišťujeme též odstraňování poruch, ale i preventivní prohlídky a měření, které jsou podkladem pro pravidelnou revizi.

Znalec - odborný revizní technik ZZ

je kompetentní k provádění Zvláštního posouzení technického stavu jeřábu při naplnění životnosti ZZ. Zvláštní posouzení musí být dle ČSN ISO 12482-1 provedeno nejdéle do 10 let od data výroby u mobilních a věžových jeřábů, a do 20 let u ostatních jeřábů.

 • Kontrolní prohlídky, revize, revizní zkoušky a inspekce dle ČSN 27 0142, ČSN ISO 9927-1.
 • Zvláštní posouzení zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 12482-1.
 • Základní i opakované školení jeřábníků a vazačů, včetně vystavení oprávnění va souladu sa ČSNa ISOa 12480-1 aa Vyhl.a 392/2003 Sb.
 • Zpracování "Systému bezpečné práce" v souladu s ČSN ISO 12480-1.
 • Poskytování informací při řešení technických a provozních problémů.
 • Odborná pomoc při dodržování podmínek provozu daných normou ČSN ISO 12480-1.
 • Činnost provozního technika.
 • Vedení evidence zařízení a plánů revizí.
 • Kontroly vázacích a závěsných prostředků.
 • Zpracování "Řádu prohlídek, údržby a zkoušek".
 • Zastoupení Vaší firmy při jednáních se Státním úřadem bezpečnosti práce (dříve IBP), Obvodním báňským úřadem a jinými orgány státního odborného dozoru dle dohody.